วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556

Change of Technology

การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลต่อกระบวนทัศน์ทางการศึกษาและต่อตนเองอย่างไร


"เทคโนโลยีสารสนเทศ"
  เมื่อพูดถึงคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นหลายๆคนคงเกิดความสับสนว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ เหมือนกับเทคโนโลยีหรือไม่ หรือว่าความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศเหมือนกับนวัตกรรมอีกหรือไม่ ซึ่งความคิดนี้อาจเกิดขึ้นกับหลายๆคน เพราะในสังคมปัจจุบันกลุ่มคนต่างๆนั้น มักจะได้ยินได้ฟังคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนี้มาจากสื่อต่างๆโดยไม่ได้เข้าใจถึงความหมายของคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้อง ว่าเป็นอย่างไร          เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสารสนเทศ ทำให้สารสนเทศมีประโยชน์   และสามารถใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้น     เทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึุงการใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่จะรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน ส่งต่อ หรือสื่อสารระหว่างกัน เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องโดยตรงกับเครื่องมือในการจัดการสารสนเทศ ซึ่งได้แก่ คอมพิวเตอร์  โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์ โทรสาร หนังสือพิมพ์ นิตยสารต่าง ๆ 

แต่ถ้าจะพูดง่ายๆให้เข้าใจกัน เทคโนโลยีสารสนเทศก็คือ การนำเทคโนโลยีมากระทำกับข้อมูลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่ออำนวยความสะดวก


เมื่อเราได้ทราบความหมายที่แท้จริงของเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว เราจึงรู้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีบทบาทสำคัญในสังคมโลกมากเพียงใด อีกทั้งเทคโนโลยีสารรสนเทศยังส่งผลกระทบต่อด้านต่างๆ เช่นด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และการศึกษา เป็นต้นในที่นี้เราจะกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศว่ามีผลต่อกระบวนทัศน์ทางการศึกษาอย่างไร และมีผลต่อตนเองอย่างไร
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศกับกระบวนทัศน์ทางการศึกษา>> กระบวนทัศน์การศึกษาเดิม <<


        หากเราย้อนกลับไปนึกถึงการศึกษาในยุคก่อนนั้น เราคงมองเห็นภาพห้องเรียนที่มีโต๊ะไม้ ห้องเรียนมีกระดานดำ ไว้สำหรับให้ครูผู้ใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน  องค์ความรู้หลักที่ผู้เรียนจะได้รับก็ต้องขึ้นอยู่กับครูผู้สอนและหนังสือประกอบการเรียน แหล่งค้นคว้าหาความรู้ก็มีห้องสมุดเป็นหลักและหนังสือที่ได้รับการแนะนำจากครูผู้สอน  ดังนั้นการเรียนการสอนก็ขึ้นอยู่กับครูผู้สอนเป็นหลัก  จึงเห็นได้ว่าความรู้ที่เด็กจะได้รับนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับความสามารถของครูผู้สอนและความใฝ่รู้ของตัวนักเรียนเองด้วย  และความรู้ก็อยู่ในมุมมองแคบๆแบบเดิมๆ ไม่ทั่วถึงองค์ความรู้จากทั่วทุกมุมโลก


   เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลง สิ่งต่างๆและองค์ประกอบต่างๆบนโลกย่อมมีการเปลี่ยนด้วยไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ แม้กระทั่งการศึกษาของเรานั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ เราจะเห็นได้ชัดว่าการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงเ่มื่อรับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมของเทคโนโลยี ซึ่งสามารถอาศัยสื่อที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่ออำนวยความสะดวกและก่อให้เกิดประโยชน์กับการศึกษากระบวนทัศน์ทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อมีอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศ ?         จากอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้หลั่งไหลเข้าสู่สังคมโลกนั้น ทำให้การศึกษาได้อาศัยสื่อที่ทันสมัยทางด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร  เครือข่ายอินเตอร์เน็ต มาใช้ในการจัดการศึกษา  จึงจึงทำให้จากห้องเรียนที่ยึดครูเป็นองค์ความรู้หลักในการจัดการเรียนการสอนนั้น ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยนำเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลด้านสารสนเทศต่างๆมาใช้จนก่อให้เกิดเป็นแหล่งความรู้ที่นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้เองได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยเปิดโลกทัศน์ต่างๆในการจัดการเรียนการสอนอีกด้วย


อย่างเช่นในด้านการโทรคมนาคมและการสื่อสารนั้น ได้พัฒนาเข้ามามีส่วนช่วยในเรื่อวงการการศึกษา เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ช่วนสอน การค้นหาความรู้ข้อมูลใน world wide web  และในการเรียนการสอนนั้นยังนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาแทนสิ่งเก่า เช่น การนำโปรเจคเตอร์เข้ามาช่วยในการสอน คอมพิวเตอร์ ระบบสื่อมัลติมีเดีย ทำให้ห้องเรียนดูเป็นห้องเรียนสมัยใหม่ที่มีความหลากหลายน่าสนใจมากยิ่งขึ้น


         เมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามายังส่งผลประโยชน์ต่อการศึกษามากมาย ช่วยให้คุณภาพการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น สื่อทางการศึกษาที่นำมาใช้ช่วยสร้างเร้าความสนใจและสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้ดีขึ้นและการเรียนรู้จากสื่อ ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหา  จำได้นาน ทั้งยังเรียนรู้เร็วขึ้นอีกด้วย และยังส่งเสริมระดับความเท่าเทียมของการศึกษา เช่นการศึกษาของชนบทที่ห่างไกลก็สามารถเรียนได้จากการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งทำให้เกิดความเท่าเทียมทางการศึกษามากยิ่งขึ้น การศึกษายังสามารถเรียนรู้ข้อมูลได้จากทั่วโลกโดยไม่เสียเวลาในการค้นคว้าหรือค้นหาเหมือนสมัยก่อน และผู้เรียนยังสามารถเรียนรู้ได้อย่างอิสระตามเรื่องราวที่ตนเองสนใจได้อีกด้วย ส่งเหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางที่ถูกที่ควร แต่ก็ใช่ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีประโยชน์อย่างเดียวเท่านั้น หากเราใช้ไม่เป็น ควบคุมไม่ได้บางครั้งเทคโนโลยีอาจก่อเกิดโทษให้กับผู้เรียนก็เป็นไปได้อีกด้วยสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นกับการศึกษาเมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทนั่นคือการศึกษามีอยู่รอบๆตัว สามารถค้นหาและเรียนรู้ได้ตลอดเวลาจากเทคโนโลยีที่มีอยู่ และการศึกษาเกิดได้กับทุกวัย  จึงจัดได้ว่าการศึกษาเกิดขึ้นตลอดชีวิตสำหรับทุกๆคน       ในทุกวันนี้หากโลกยังคงหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆ  การพัฒนาทางเทคโนโลยีก็ไม่มีวันสิ้นสุดเหมือนกัน ดังนั้นการศึกษาเราก็จำเป็นที่จะต้องพัฒนาและนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อส่งผลที่ดีในนการเรียนการสอน ในอนาคตต่อไปการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศกับตนเอง

       เมื่อเกิดการเปลี่ยนของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลกระทบกับหลายๆด้านแล้วนั้น เราจะเห็นผลกระทบที่ชัดเจนที่สุดคือตัวเรานั่นเอง จากการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆของเทคโนโลยีในทุกวันนี้ ทำให้ตัวของดิฉันเองนั้น ต้องปรับเปลี่ยนความคิดและการกระทำต่างๆให้แตกต่างไปจากเก่าเหมือนกัน เมื่อมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นั้น สิ่งแรกที่ทำให้ดิฉันต้องปรับเปลี่ยน คือการทำความรู้จักกับเทคโนโลยี การนำเทคโนโลยีมาใช้ การเรียนการใช้งานของเทคโนโลยี  และนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ประโยชน์กับงานของตนเองให้ดีที่สุด  
    ในยุคปัจจุบันนี้ ที่เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของดิฉัน ผลกระทบที่ดิฉันได้รับคือ ดิฉันสามาีรถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ศึกษาหาความรู้ และสามารถเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจได้อย่างอิสระจากข้อมูลข่่าวสารที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงทั่วโลก และช่วยลดเวลาในการค้นคว้าหาความรู้ของดิฉันอีกด้วย และอีกอย่างเทคโนโลยีที่ดิฉันใช้อยู่ทุกวันนี้ก็สามารถนำมาเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารต่างๆอีกด้วย นั้นคือโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเทคโนโลยีที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในขณะนี้ เพราะประโยชน์ของโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันนี้สามารถใช้ประโยชน์ต่างๆำได้มากมาย และการพัฒนาเทคโนโลยีก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนทำให้เกิดกิเกสที่จะต้องพัฒนาเทคโนโลยีที่ตนเองที่มีอยู่เพื่อนำมาใช้ประโยชน์แและให้เท่าทันสังคมโลก อีกทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศยังช่วยให้ดิฉันเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เ้กิดขึ้นจากทุกมุมโลกได้อย่างรวดเร็ว

      จากการพัฒนาของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่มีสิ้นสุด เมื่อดิฉันนำสิ่งเหล่านี้มาเปรียบจากอดีตถึงปัจจุบันทำให้ดิฉันรู้ว่าการพัฒนาทางเทคโนโลยีคงไม่มีวันสิ้นสุด ดังนั้นดิฉันจึงต้องปรับเปลี่ยนตนเองให้เ้ป็นบุคคลที่พร้อมจะเรียนรู้ตลอดเวลาและเท่าทันสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆ


*^^ เก็บตกมุมน่ารักในโลกแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ  ^^*

         หลังจากปีใหม่ไม่กี่วัน ดิฉันได้ขึ้นรถไฟฟ้าแล้วก็เก็บภาพที่อยู่ตรงหน้ามาฝาก ซึ่งมองไปแล้วรู้สึกประทับใจว่าเป็นภาพที่เราจะเห็นได้น้อยมากในรถไฟฟ้า ในเมืองที่วุ่นวายที่เปี่ยมล้นไปด้วยเทคโนโลยี ผู้คนต่างพากันกดโทรศัพท์ Tablet iphone ipad แต่ก็ยังมีมุมน่ารักอยู่มุมนึงที่เรียกรอยยิ้มให้กับดิฉันได้คือมีเด็กนักเรียนหยิบหนังสือขึ้นมาอ่าน ท่ามกลางโลกเทคโนโลยี เหตุที่ทำให้ดิฉันยิ้ม เพราะคิดว่าน้อยนักที่จะมีเด็กไม่กี่คนที่จะไม่ติดเทคโนโลยีหรือมือถือ แต่หนุ่มน้อยคนนี้เค้าเลือกที่จะอ่านหนังสือบนรถไฟฟ้าตลอดทาง ซึ่งเห็นแล้วมันก็เป็นภาพประทับใจที่อยากจำนำเสนอ  ( วันที่ 3 มกราคม 2556)


        ...........................................................................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น